Politikk

Halsa , Snillfjord og Hemne kommuner, har valgt 5 representanter hver fra sine kommunestyrer til å sitte i den politiske nemnda - Fellesnemnda for den nye kommunen. Dette danner grunnlaget for valg av medlemmer til de øvrige politiske utvalgene i Nye Heim.

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av 6 medlemmer og er valgt av og blant Fellesnemndas medlemmer. De som er valgt er ordførerne i Halsa og Hemne, varaordfører i Snillfjord, samt tre fra opposisjon (en fra hver kommune) - alle med personlige varamedlemmer.

Arbeidsutvalgets hovedoppgave er å fastsette agenda for Fellesnemndas møter. I tillegg kan Arbeidsutvalget fatte vedtak i enkeltsaker som ikke er av prinsippiell karakter.

> Mer om utvalget

Fellesnemnd

Fellesnemnda er er valgt av og blant medlemmene i kommunestyrene for Halsa, Snillfjord og Hemne. Det er valgt 5 medlemmer fra hvert kommunestyre, slik at det er lik representasjon. Leder av Fellesnemnda er Ordfører i Hemne, Odd Jarle Svanem og nestleder er Ordfører i Halsa, Ola Rognskog.

Fellesnemnda skal gjennomgå og vurdere alle prinsippielle forhold vedrørende  sammenslåingsprosessen. Videre kan Fellesnemnda fatte vedtak i alle saker som er nødvendig for å etablere den nye kommunen med mindre dette påvirker en eler flerre av de eksisterende kommunene. Nemnda disponerer engangstilskudd og reformstøtte fra staten i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Fellesnemnda har mye av tilsvarende ansvar og myndighet som et kommunestyre har i de ordinære kommunene, i forbindelse med arbeidet med å etablere Heim kommune.

Mandat for Fellesnemnda er vedtatt i alle tre kommunestyrene og kan leses i sak 17/344.

> Mer om utvalget

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg er et utvalg som består av politikere og oppnevnte tillitsvalgte. Utvalget har 7 medlemmer - 3 politikere og 1 tillitsvalgt fra hver kommune og 1 felles hovedverneombud.

Partssammensatt utvalg er et utvalg som består av politikere og oppnevnte tillitsvalgte. Disse har mulighet til å uttale seg om sakene som kommer til behandling i Fellesnemnda. Partssammensatt utvalg har møte før Fellesnemnda og vedtak som fattes i utvalget, oversendes til Fellesnemnda. Leder av utvalget er varaordfører i Snillfjord, Bernt Olaf Aune.

> Mer om utvalget

Politisk arbeidsgruppe for nytt kommunenavn og kommunevåpen

Arbeidsgruppen er gitt i oppdrag å sette i gang en god prosess med bred involvering.  Det nye kommunenavnet er allerde fastsatt  - Heim kommune.

Det formelle grunnlaget for kommunevåpen er som følger: Kommunestyret selv må vedta nytt kommunevåpen. Da må enten de tre kommunestyrene i Halsa, Snillfjord og Hemne vedta dette som likelydende vedtak eller vent til det nye kommunen trer i kraft.
Dokumentene i saken finner du her